Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

   м. Дніпропетровськ                                                 19 квітня 2013 р.

 

Рішення Вченої ради з питання:

«Про результати державної атестації»

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови методичної комісії з державної атестації В.І. Прокопенка, Вчена рада констатує:

1.1. Державна атестація випускників НГУ здійснюється відповідно до чинних нормативних актів МОН України.

1.2. Випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у 2012 році склав 3207 осіб. Оцінки «відмінно» та «добре» на державному екзамені одержало 75,8% випускників. Видано дипломів з відзнакою 8% (у 2011 р. - 7,5%).

1.3. Випускниками освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста захищено 2136 дипломних проектів і робіт (збільшення - 11%). На «відмінно» і «добре» оцінено 86,8% кваліфікаційних робіт.

1.4. Випускниками освітньо-кваліфікаційного рівня магістра захищено 677 дипломних робіт. Випуск магістрів значно збільшився (майже на 10%). На «відмінно» і «добре» оцінено 92,7% кваліфікаційних робіт (зниження - 3%).

1.5. Частка дипломів спеціалістів і магістрів «з відзнакою» - 13.7% від загального обсягу випуску (у 2011 р.-10,8%).

1.6. Продовжили навчання в аспірантурі 33 магістри і спеціалісти, 38 випускників прийнято на роботу в університеті.

 

2. На підставі аналізу державної атестації випускників 2012 року Вчена рада відзначає такі недоліки та проблеми:

2.1. Методичні вказівки, що підготовлені випускаючими кафедрами до виконання кваліфікаційних робіт спеціалістів та магістрів, потребують корегування відповідно до вимог сучасних стандартів МОН України та скороченого часу дипломування.

2.2. У деяких кваліфікаційних роботах магістрів технічне завдання складено за формою завдання спеціаліста, що не відображає особливостей наукового змісту магістерської роботи (кафедри маркшейдерії, менеджменту виробничої сфери, системного аналізу й управління, техніки розвідки родовищ й ін.). Вступна частина багатьох робіт не містить рубрик загальної характеристики (актуальність, мета, завдання, методи дослідження, наукова новизна результатів тощо). Це свідчить про різний рівень дотримання випускаючими кафедрами Стандарту вищої освіти НГУ.

2.3. Випускаючі кафедри недостатньо практикують попередній захист дипломних робіт, передусім, студентами, що не продемонстрували належного творчого ставлення до підготовки цих робіт. Деякі кафедри для спеціальностей, за якими здійснюється випуск фахівців, на своїх сайтах не мають достатнього методичного забезпечення щодо вказівок, вимог та рекомендацій з підготовки та захисту кваліфікаційних робіт (кафедри безпеки інформації та телекомунікації геоїнформаційних систем, програмного забезпечення комп'ютерних систем, гірничих машин та інжинірингу й ін.).

2.4. При виконанні дипломної роботи студенти недостатньо вивчають результати наукових досліджень та досвід підприємств. Оформлення пояснювальних записок та демонстраційного матеріалу потребують більш повного дотримання державних стандартів. Демонстраційний матеріал частіше не відображає творчого підходу автора до вирішення проектної або наукової задачі та, загалом, отриманих результатів, які захищаються на здобуття певного освітньо - кваліфікаційного рівня підготовки (голови ДЕК Бойко В.О.- спец. «Комп'ютерні науки», Жуков Т.Г. - спец. «Організація перевезень і управління на транспорті», Харченко В.В. - спец. «Гірничі машини та комплекси»).

2.5. Деякі звіти голів ДЕК не містять аналізу актуальності тематики дипломних робіт, уміння випускників застосовувати отримані знання для вирішення проблемних ситуацій, не відображають недоліків та пропозицій щодо підвищення якості підготовки фахівців (Гладченко Ю.О. - ДЕК з спец. «Геофізика», Дучинський П.І. - «Менеджмент організацій і адміністрування». Мороз Б.І. - «Економічна кібернетика», Лисенко В.Г. - «Відкриті гірничі роботи»).

2.6. Випускаючі кафедри вважають за необхідне здійснювати державну атестацію бакалаврів на підставі підготовки й захисту випускниками дипломної роботи без урахування стандарту напряму. В той же час деякі кафедри не мають повного методичного забезпечення цієї атестації.

 

3. З метою підвищення якості та вдосконалення організації державної атестації випускників Вчена рада постановляє:

3.1.  Скорегувати методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт спеціалістів та магістрів відповідно до вимог сучасних стандартів МОН України та скороченого часу дипломування. Переглянути теми робіт щодо конкретної обґрунтованої постановки завдання, реальних умов функціонування об'єкту дослідження та актуальних проблем розвитку міста, які пропонуються Управлінням освіти та науки Дніпропетровської міськради.

Завідувачам випускаючих кафедр

3.2.  Визначити зміст і структуру індивідуального завдання на виконання кваліфікаційних робіт магістрів та загальну характеристику пояснювальної записки цих робіт згідно з професійними задачами та уміннями випускників, що визначені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках.

Головам методичних комісій за спеціальностями

3.3.  До 15.05.2013 р. перевірити наявність, а у разі необхідності, доповнити кафедральні сайти методичними матеріалами щодо вказівок, вимог та рекомендацій з підготовки та захисту кваліфікаційних робіт фахівців, яких випускає кафедра. Практикувати попередній захист дипломних робіт, передусім, студентами, що не виявили відповідального ставлення до підготовки цих робіт.

Завідувачам випускаючих кафедр

3.4.  Постійно, ураховуючи можливість якісної презентації та захисту проектних і наукових результатів, яку надають комп'ютерні технології, при виконанні дипломних робіт студенти мають вивчати результати наукових досліджень та досвід діяльності підприємств, оформляти пояснювальні записки та демонстраційний матеріал з відображенням творчого підходу автора до отриманих результатів, які захищаються.

Завідувачам випускаючих кафедр

3.5.  Відзначаючи важливість державної атестації бакалаврів на підставі підготовки й захисту випускниками дипломної роботи, випускаючим кафедрам перевірити наявність, а у разі необхідності, доповнити або розробити методичні матеріали щодо забезпечення цієї атестації.

Головам методичних комісій за спеціальностями

Завідувачам випускаючих кафедр

3.6.  До 01.05.2013 р. провести на факультетах методичні семінари за участі голів ДЕК, на яких обговорити питання змісту, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Звернути увагу голів ДЕК на необхідність аналізу в їхніх звітах актуальності тематики дипломних робіт, уміння випускників застосовувати отримані знання для вирішення проблемних ситуацій, а також недоліків та пропозицій щодо підвищення якості підготовки фахівців.

Деканам факультетів

Завідувачам випускаючих кафедр

3.7.  До 25.04.2013 р. розмістити текст цього рішення Вченої ради в комп'ютерній мережі НГУ.

Секретарю Вченої ради Рябчію В. В.

 

Рішення підготували:

Прокопенко В.Ї., Кузьменко О.М., Безсонов Ю.Д.

© 2006-2019 Інформація про сайт