Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Основні напрями освітньої діяльності кафедри


Спеціальності, освітні програми, за якими ведеться нвчання на кафедрі

Галузь знань: 13 Механічна інженерія


Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітня програма: Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва

Рівень вищої освіти: 1-й (бакалаврський), 2-й (магістерський) та 3-й (доктор філософії)

Ступінь: бакалавр, магістр,  доктор філософії

Форми навчання: денна, заочна; скорочена на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" або "молодший бакалавр" (денна і заочна)

Терміни навчання: 

денна форма навчання: бакалавр - 3 роки 10 місяців, магістр - 1 рік 4 місяці (на базі бакалавра); 

денна скорочена форма навчання: бакалавр - 2 роки 10 місяців; 

заочна форма навчаннябакалавр - 3 роки 10 місяців, магістр - 1 рік 4 місяці (на базі бакалавра); 

заочна скорочена форма навчання: бакалавр - 2 роки 10 місяців. 

Об'єкт діяльності: виробничі засоби та технологічні процеси машинобудування, втілення методів та засобів машинобудівного виробництва, які забезпечують найбільш ефективне використання матеріальних, трудових та енергетичних ресурсів; технологічна підготовка виробництва і його організація; застосування сучасних комп'ютерних технологій на всіх етапах технологічного проектування і виробництва, розробка та планування тактики та стратегії маркетингової політики з метою ефективної реалізації продукції, розширення ринків збуту та підвищення прибутків підприємства.

Професійні функції: проектування технологічних процесів в машинобудуванні, проектування автоматизованих виробництв, проектування засобів технологічного оснащення, автоматизоване проектування, впровадження технологічних процесів у виробництво на верстатах з числовим прогамним керуванням та 3D принтерах.

Фахівці працюють на посадах: керівників виробничих підрозділів у промисловості, начальниками та майстрами виробничих дільниць у промисловості, інженерів в підрозділах головного технолога та головного механіка; конструктор-технолог проектує, виготовляє та експлуатує технологічне обладнання різних цехів, забезпечує робітників виробничими завданнями і контролює їх виконання, займається організацією робочих місць, здійснює контроль за станом обладнання та дотриманням техніки безпеки.

Спеціальність 131 «Прикладна механіка» саме для тих, хто хоче навчитися проектувати, розробляти, програмувати й налагоджувати різноманітні технологічні машини з використанням сучасних інформаційних і нанотехнологій, перш за все, верстати з числовим програмним керуванням та 3D принтери.

Місця проходження практик та праці після закінчення вузу:

 • ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»
 • ПАТ «Інтерпайп» НТЗ
 • ТОВ «Дніпропромлит»
 •  AMC Bridge Ukraine
 •  ПО "Південний машинобудівний завод та КБ «Південне»
 •  ПрАТ «Дніпрополімермаш»
 •  Технічні центри та інжинірингові компанії регіону
 •  Стажування за кордоном (Австрія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія)


Спеціальність: 132 Матеріалознавство

Рівень вищої освіти: 1-й (бакалаврський), 2-й (магістерський) та 3-й (доктор філософії)

Ступінь: бакалавр, магістр,  доктор філософії

Форми навчання: денна, заочна; скорочена на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" або "молодший бакалавр" (денна і заочна)

Терміни навчання: 

денна форма навчання: бакалавр - 3 роки 10 місяців, магістр - 1 рік 4 місяці (на базі бакалавра); 

денна скорочена форма навчання: бакалавр - 2 роки 10 місяців; 

заочна форма навчаннябакалавр - 3 роки 10 місяців, магістр - 1 рік 4 місяці (на базі бакалавра); 

заочна скорочена форма навчання: бакалавр - 2 роки 10 місяців. 

Об'єкт діяльності: засоби та технологічні процеси діагностики, ремонту та обслуговування обладнання

Професійні функції: ремонт і обслуговування промислового обладнання, планування та виконання складних ремонтних робіт промислового устаткування усіх видів та типів з використанням найсучасного верстаного обладнанная з числовим програмним керуванням та 3D принтерів.

Фахівці працюють:  на підприємствах машинобудівної, житлово-комунальної, будівельної та інщих галузей народного господарства на посадах керівника виробничих підрозділів у промисловості, начальника відділу ремонту та обслуговування обладнання, приватних інжинірінгових ремонтних фірм; перспектива кар’єрного росту – від інженерно-технічного працівника до директора підприємства або організатора власної фірми.

Спеціальність 132 «Матеріалознавство» саме для тих, хто хоче навчитися проектувати, розробляти, ремонтувати, обслуговувати, програмувати й налагоджувати різноманітні технологічні машини з використанням сучасних інформаційних і нанотехнологій

Місця проходження практик та праці після закінчення вузу:

 • ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»,
 • ПАТ «Інтерпайп» НТЗ,
 • ТОВ «Дніпропромлит»,
 •  AMC Bridge Ukraine,
 •  ПО "Південний машинобудівний завод та КБ «Південне»,
 •  ПрАТ «Дніпрополімермаш»,
 •  Технічні центри та інжинірингові компанії регіону,
 •  Стажування за кордоном (Австрія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія)

При кафедрі відкрита аспірантура за спеціальностями:

 - 131 Прикладна механіка

 - 132 Матеріалознавство

Студенти мають можливість приймати участь у науково-дослідницькій роботі кафедри, науково-технічних конференціях, семінарах, Всеукраїнських олімпіадах, курсах по придбанню робочих професій в умовах машинобудівних підприємств.


© 2006-2023 Інформація про сайт